Capture_EU    OPIK

„ОПТИГРУП” ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДБФП№ BG16RFOP002-2.073-9646

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 10000,00 лв.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 21.08.2020 г.

Крайна дата: 21.11.2020 г.

Проектът включва дейности преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

FacebookMore...