ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кои сме ние?

„ОПТИГРУП“ ЕООД (,,ДРУЖЕСТВОТО’’) с ЕИК 201944645, със седалище и адрес на управление: град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, е собственик и администратор на интернет страниците www.optigroup.bg и е администратор на личните данни на потребителите на тези интернет страници и на потребителите на други услуги на ДРУЖЕСТВОТО съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (,,Регламента’’) и на Закона за защита на личните данни.
По всички въпроси, свързани с лични данни, може да се обръщате към нас на адрес град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, електронна поща office@optigroup.bg, тел. 0800 14 777 оправомощено лице за контакт: Ваня Митева.

Какви лични данни обработваме?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко по един или повече признаци.
Такива данни в зависимост от случая могат да бъдат: действително или потребителско име; пощенски или административен адрес; телефонен номер; адрес на електронна поща (е-мейл адрес); парола; онлайн идентификатор като IP адрес, IMEI или друг идентификатор на ползваното устройство, друга информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителя изпраща към сървър на ДРУЖЕСТВОТО; дата и час, в който е посетена съответната страница, времето прекарано на нея; информация от бисквитки (cookies); други данни, свързани с Вас, които въвеждате на интернет страниците ни; други подобни.
Обработване на лични данни е всяка операция, която извършваме с тях, като например събиране, съхраняване, използване, предаване, коригиране, комбиниране, унищожаване и др. под.
Предоставянето на личните Ви данни не е задължително и има доброволен характер, но е необходимо, за да Ви предоставим исканата от Вас услуга, в т.ч. някои от тях са необходими за ползването на интернет страниците ни, и без тях това не е възможно или ще бъде силно затруднено.

За какво обработваме личните Ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни, за следните цели:
• за да Ви осигурим ползването на интернет страниците ни и за да Ви предоставим поисканите от Вас услуги, например разглеждане на интернет страниците ни; създаване и поддържане на Ваш потребителски профил или извършване на поръчка, когато е предвидена такава възможност на интернет страницата и сте поискали това; обработка на подадено от Вас съобщение или запитване; други подобни (преддоговорно и договорно основание). Потребителският профил представлява обособена част от портала за онлайн поръчки на ДРУЖЕСТВОТО, когато интернет страницата има такава функционалност, и съдържаща информация за регистрирания потребител, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ДРУЖЕСТВОТО. Всеки потребител може да има само един активен потребителски профил, като регистрацията под чужда или несъществуваща самоличност е забранена;
• когато е необходимо за изпълнение на законови задължения на ДРУЖЕСТВОТО (законово основание);
• за уреждане на възникнали правни спорове и претенции;

На кого предоставяме личните Ви данни?

Ние ценим поверителността на личните Ви данни и ги предоставяме на лица извън нашето ДРУЖЕСТВО само съобразно закона.
По-специално, ние предоставяме личните Ви данни на:
• обработващи лични данни, т.е. други лица, с които ДРУЖЕСТВОТО има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни от негово име, или на други администратори на лични данни, на които е необходимо да предоставим личните Ви данни, за да Ви осигурим ползването на интернет страниците ни или за да Ви предоставим исканите от Вас услуги, например на компаниите, разработващи или поддържащи интернет страниците ни; на компанията, предоставяща хостинг услуги, свързани с нашите интернет страници и др. под.;
• компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия;
• на посочени от Вас лица по Ваше искане и/или с изричното Ви съгласие;

Какви са Вашите права във връзка с личните данни?

Имате следните права като лица, предоставящи лични данни за обработка:
• имате право на достъп до определената в закона информация относно обработването на лични данни, включително дали съществува автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, в т.ч. профилиране, както и да получите съществена информация за използваната при това логика и за значението и предвидените последствия от това за Вас. Имате право и на сведения какви лични данни ДРУЖЕСТВОТО обработва за Вас, както и да получите копие от обработваните Ваши лични данни;
• в случай че смятате, че някои лични данни са неверни или непълни имате право да поискате коригиране или допълване /актуализация на личните Ви данни или да ги коригирате или допълните посредством инструментите, предоставени от нашите интернет страници, когато са внедрени такива, например чрез възможностите за редактиране на потребителския Ви профил;
• имате право на преносимост на Вашите лични данни – да получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат онези Ваши лични данни, които сте ни предоставили и които ние обработваме по автоматизиран начин въз основа на дадено от Вас съгласие или въз основа на договорно основание по чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент 2016/679, а също и да прехвърлите тези данни към друг администратор на лични данни или да ги прехвърлим пряко към друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо;
• имате право да поискате да ограничим и забраним обработката на личните Ви данни за някои специфични цели, ако са налице законовите условия за това;
• имате право да подадете искане личните Ви данни да бъдат заличени, както и да възразите срещу обработването на лични данни при определените от закона условия. По-специално, имате право да възразите срещу обработване на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес, включително срещу профилиране, основано на наш легитимен интерес – в този случай ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• имате право ДРУЖЕСТВОТО да не взема спрямо Вас решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, ако тези решения пораждат правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засягат в значителна степен. Вземането на подобни решения може да става само ако е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас (напр. за да Ви предоставим искани от Вас услуги), или с Вашето изрично съгласие, както и в други предвидени от закона случаи, като и в изброените случаи имате право да изисквате човешка намеса при вземане на решението, да изразите гледната си точка и да оспорите решението. Ние ще Ви информираме, когато има автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, включително профилиране, и ще Ви предоставяме информация относно използваната логика при вземане на такова решение, както и ще Ви информираме относно значението и предвидените последствия от него за Вас; и
• имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, с уеб-портал https://cpdp.bg/ или до съда по законоустановения ред, ако считате, че правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени
Всички заявления и искания, получени от ДРУЖЕСТВОТО ще бъдат разгледани в съответствие с относимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
Всички изменения или допълнения на настоящата Политика за поверителност ще бъдат публикувани на интернет страниците ни. Моля проверявайте актуалното ? съдържание на предвидените за това места.
хора с диоптрични стъкла ZEISS BlueGuard

Искаш ли да бъдеш винаги информиран/а?

Не пропускайте нововъведенията в оптиката.

Успешно се абонирахте!

Share This